Pneumatic conveying สร้างสภาวะการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

ปัจจุบันนี้การขนส่ง Pneumatic conveying ได้มีบทบาทที่สำคัญต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งเทคโนโลยีการลำเลียงประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถลำเลียงขนส่งวัสดุชนิดเม็ด ชนิดผง ผ่านท่อลำเลียงไปยังพื้นที่โรงงานเป็นระยะทางไกล ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานการลำเลียงและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุวัสดุ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการทำความสะอาดในการลำเลียง เพราะเป็นระบบปิด สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของวัสดุ ช่วยลดการปนเปื้อนของวัสดุขณะลำเลียง และใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มากจะสามารถใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆได้ อาทิ เช่นใน วงการอุตสาหกรรมพลาสติก, เคมี, อาหาร, ซีเมนต์, โรงไฟฟ้า และ อื่นๆ

ลักษณะขั้นตอน Pneumatic conveying

 • ระบบมีความดันเป็นบวก Positive pressure เป็นการลำเลียงแบบใช้ลมเป่า หรือ เรียกว่า การลำเลียงด้วยความดัน Pressure conveying

ข้อดีของ Pneumatic conveying

 • ให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานสูง เมื่อเทียบกับระบบขนถ่ายแบบอื่น เพราะไม่ต้องใช้คนแบกถุง หรืออันตรายจากฝุ่นหรือสารพิษอื่น
 • ช่วยทำให้สภาพที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะวัสดุอยู่ในท่อมิดชิด และลดเสียงดังขณะขนถ่ายด้วย
 • ประหยัดราคาในการสั่งซื้อ เนื่องจากไม่ต้องใช้ภาชนะบรรจุ เช่น ถุง กระสอบ ฯลฯ
 • ประหยัดค่าแรงงานในการขนวัสดุ เนื่องจากไม่ต้องใช้คนงานในการแบก หรือขน วัสดุ
 • ลดการสูญเสียวัสดุจากการรั่ว หรือตกค้างในภาชนะบรรจุ
 • บำรุงรักษาน้อยและควบคุมได้ง่าย เพราะสามารถทำงานด้วยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ง่าย
 • ปรับเปลี่ยนทิศทางการขนถ่ายได้ง่ายโดยการเปลี่ยนทิศทางของท่อขนวัสดุ

งานบริการออกแบบระบบ Pneumatic conveying ของเราแบ่งเป็นประเภทดังนี้

 1. ระบบลำเลียงวัสดุโดยลม (Pneumatic Conveyor)ใช้สำหรับลำเลียงวัสดุ ที่มีลักษณะเป็น Bulk Material ประเภท ผง เกล็ด และ เมล็ด โดยวัสดุอยู่ในสภาพแห้ง สามารถลอยตัวได้ง่ายและเป็นอิสระในการเคลื่อนที่ เป็นการลำเลียงแบบระบบปิดโดยสามารถลำเลียงวัสดุได้ในระยะทางไกล
 2. ระบบลำเลียงโดยสายพาน (Belt Conveyor) ระบบลำเลียง จะถูกออกแบบตาม Capacity ที่ต้องการขนถ่าย และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ จะถูกเลือกให้ตรงตามวัสดุที่ต้องการลำเลียงและพื้นที่หน้างาน
 3. ระบบลำเลียงโดยโซ่ (Chain Conveyor)ระบบลำเลียง จะถูกออกแบบตาม Capacity ที่ต้องการขนถ่าย และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ จะถูกเลือกให้ตรงตามวัสดุที่ต้องการลำเลียงและพื้นที่หน้างาน
 4. ระบบลำเลียงโดยกระพ้อ (Bucket Elevator) ระบบลำเลียง จะถูกออกแบบตาม Capacity ที่ต้องการขนถ่าย และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ จะถูกเลือกให้ตรงตามวัสดุที่ต้องการลำเลียงและพื้นที่หน้างาน
 5. ระบบลำเลียงโดยเกลียวลำเลียง(Screw) ใช้สำหรับลำเลียงวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถลำเลียงวัสดุที่เป็นเม็ดและเป็นผง และสามารถลำเลียงได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน